Algemene voorwaarden Poelsema Veldwerkbureau BV

Artikel 1.  Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoering van werkzaamheden en levering van diensten en adviezen, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aan­vaardt opdrachtgever deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt door een derde, dan staat die derde er voorin dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hijzelf opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel opdrachtgever als derde, jegens Poelsema Veldwerk Bureau hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de opdracht voortvloeiende.
 4. Onder opdrachtgever wordt diegene verstaan die Poelsema Veldwerk Bureau opdracht verleend tot het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 2.  Offerte

 1. De in een offerte opgenomen voorwaarden, prevaleren boven deze leverings- en betalings­voorwaarden.
 2. Na opdrachtverlening van opdrachtgever wordt de offerte geacht de inhoud van de overeen­komst weer te geven.
 3. Tenzij in een offerte anders is aangegeven is de geldigheid van een aanbieding twee maanden.

 

Artikel 3.  Wijziging of annulering van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van onze aanbieding door opdrachtgever.
 2. Wijziging of annulering van een overeenkomst door opdrachtgever behoeft de instemming van Poelsema Veldwerk Bureau.
 3. Stemt Poelsema Veldwerk Bureau in met de wijziging of annulering van een overeenkomst, dan is opdrachtgever gehouden alle schaden en kosten welke daarmede samenhangen of daaruit voortvloeien, doch tenminste een bedrag van 10 % van de oorspronkelijke overeengekomen prijs van de nog uit te voeren werkzaamheden, aan Poelsema Veldwerk Bureau te vergoeden. Overeengekomen leveringstijden zullen alsdan vervallen.
 4. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen mitsdien door Poelsema Veldwerk Bureau nog na de aanvaarding door opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.

 

Artikel 4.  Omschrijving der werkzaamheden

 1. Tenzij in onze offerte uitdrukkelijk andere of meerdere werkzaamheden zijn vermeld, omvat het uitvoeren van het bodemonderzoek uitslui­tend het uitvoeren van grondboringen.
 2. Bijkomende werkzaamheden zoals onder meer:

– het inmeten en waterpassen van de onderzoekspunten;

– het nemen van ongeroerde monsters;

– het doen van proeven in boorgaten;

– het aanbrengen van peilfilters;

– het geven van adviezen;

worden, indien uitgevoerd, door Poelsema Veldwerk Bureau apart in rekening gebracht.

 1. Eveneens apart in rekening worden gebracht (indien uitgevoerd) werkzaamheden zoals onder meer:

– het verwijderen van terreinverharding;

– het boren van gaten in vloeren:

– het opzoeken en/of het verwijderen van kabels, leidingen, obstakels en andere hindernissen;

– het verrichten van graaf- en/of sloopwerk;

– het verrichten van herstelwerkzaamheden aan terreinen, wegen, bruggen, hekwerken,

gebouwen en dergelijke;

– het aanvoeren van werkwater;

– het afvoeren van grond.

 

Artikel 5.  Milieukundig toezicht op werken

 1. Algemeen:

– De door Poelsema Veldwerk Bureau beschikbaar gestelde milieukundig begeleider/ toezichthouder handelt in opdracht van de opdrachtgever en diens gemachtigde.

– De opdrachtgever verstrekt aan de begeleider/toezichthouder voldoende instructies om de    opgedragen werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

– Indien uit de rapportage van de begeleider/toezichthouder blijkt, dat tijdens de werk­zaamheden wordt afgeweken van de door de opdrachtgever verstrekte instructies of van de  geldende  voorschriften, zal de opdrachtgever maatregelen moeten treffen om deze instructies of voorschriften te wijzigen dan wel de uit te voeren werkzaamheden hieraan te voldoen.

– Indien de opdrachtgever niet kan of wil vol­doen aan het hierboven gestelde is Poelsema Veldwerk Bureau gerechtigd haar begeleider/toezichthouder van het betreffende project terug te trekken zonder dat hieraan recht op schadeclaims door de opdrachtgever kan worden ontleend. Poelsema Veldwerk Bureau verplicht zich schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen dat de werkzaamheden worden beëin­digd met de redenen die hiertoe onzerzijds hebben geleid, maar behoudt zich hierbij alle rechten voor om de niet gewerkte (toe­zicht)dagen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

– Poelsema Veldwerk Bureau is gerechtigd begeleider/toezichthouder tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij anders is overeengekomen. De benodigde tijd voor de overdracht van de werkzaamheden is niet voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Duur van het werk, aanvangstijdstip:

– Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt vrijblijvend opgegeven. Maximaal enkele dagen voor de uitvoering zal over de aanvang van het werk een nauwkeurige afspraak worden gemaakt.

– Van de werkzaamheden die later starten dan definitief met de opdrachtgever werd overeengekomen, of die tijdelijk worden onderbroken, buiten de schuld van Poelsema Veldwerk Bureau, wordt de niet reëel gewerkte tijd verrekend tegen de geldende tarieven, tenzij vooraf is overeengekomen dat bovenstaande regeling is uitgesloten. Bij werkonderbrekingen langer dan 2 dagen, wordt de eerste dag tegen de geldende tarieven doorberekend. Voor de daarop volgende dagen wordt in overleg met de opdrachtgever naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht. Onder werkonderbreking wordt tevens verstaan gevallen van   vorstverlet, onbegaanbaarheid van het terrein, etc.

– Meerwerk en langer durende werkzaamheden buiten onze schuld worden verrekend tegen de geldende tarieven. Hierbij zal door Poelsema Veldwerk Bureau zoveel mogelijk medewerking verleend worden om de begeleider/toezicht­houder op het project ingeschakeld te houden.

– De  arbeidstijd van de begeleider toezichthouder zal parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan de opzichter mede te delen welke werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier eventueel tijdelijk van kan of moet worden afgeweken. Tenzij anders is overeengekomen mogen de werkzaamheden waarvoor het toezicht nodig is niet plaatsvinden bij afwezigheid van de begeleider/toezichthouder.

– De verrekening van de werkzaamheden van de begeleider/toezichthouder zal geschieden op basis van de bij Poelsema Veldwerk Bureau op het moment van ingaan van de werkzaamheden geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek). Overuren worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op het aantal uren per werkweek.

 

 1. Voorzieningen:

– Tenzij van tevoren is overeengekomen dat de volgende regeling is uitgesloten dient de opdrachtgever te zorgen voor een onderkomen (directiekeet) op het werkterrein voor het voeren van de benodigde administratie.

– De opdrachtgever draagt zorg voor het be­schikbaar stellen van een telefoonaansluiting tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6.  Onvoorziene en abnormale omstandigheden

 1. In geval van o.a.:

– oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen,

– gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen. uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsing­rijpen,  verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden en dergelijke gevallen onverschillig of één en ander plaatsvindt in ons eigen bedrijf dan wel in de ons toegeleverde bedrijven of

– zodanige wijziging in de omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichting voor ons zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd,

– het in gevaar komen van de veiligheid van onze medewerkers door welke omstandigheden dan ook,

hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zullen zijn.

 1. De werkzaamheden door ons verricht tot aan de opschorting of ontbondenverklaring moeten door opdrachtgever aan ons worden vergoed.

 

Artikel 7.  Transport

 1. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, ge­schiedt de aan- en afvoer van het boor- en onderzoeksmaterieel en de gereedschappen voor onze rekening, mits de onderzoekspunten met een gebruikelijke vrachtauto, of boorwagen bereikbaar zijn.
 2. Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle daaraan verbonden kosten (inclusief die van wachttijden) voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8.  Vergunningen

 1. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, staat de opdrachtgever jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor een normale wijze van uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en voor het gebrul k van de toegangswegen naar het werkterrein.
 2. Alle gevolgen, zoals boeten, schaden, in het bijzonder de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten, van het ontbreken van de in lid 1 bedoelde vergunningen zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9.  Hindernissen 

 1. Indien betreding van percelen noodzakelijk is, dient door of vanwege de opdrachtgever toe­stemming te worden verkregen voor het betre­den van de betreffende percelen. Eventuele schade voor Poelsema Veldwerk Bureau, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming is voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien bij de werkzaamheden blijkt dat er hindernissen in, op of boven de bodem voorkomen, zoals stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen en dergelijke, hebben wij het recht de boor- of onderzoeksplaatsen te verlaten en in de onmiddellijke omgeving de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
 3. De hiermede gepaard gaande kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien tengevolge van de hindernissen schade aan ons materieel ontstaat is de opdrachtgever gehouden ons de schade te vergoeden.
 5. Indien opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen toch worden voortgezet zijn alle kosten zoals die van het verwijderen der hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor de rekening van de opdrachtgever evenals eventuele schaden aan onze apparatuur en materieel.
 6. Schade aan kabels en leidingen, alsmede gevolgschade voor derden, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever, tenzij vooraf duidelijk aan ons is kenbaar gemaakt dat er kabels en leidingen aanwezig zijn ter plaatse van de onderzoekspunten, en de daarover verschafte informatie juist is.
 7. Wij behouden ons het recht voor, wanneer mogelijk schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden van de aanwezigheid hiervan bestaat, het werk te verlaten. In dat geval dienen alle gemaakte kosten tot dan door opdrachtgever te worden vergoed, terwijl ook alle persoonlijke en/of materiële schade voor zijn rekening en risico komen.

 

Artikel 10. Opleveringstermijn

In verband met de aard van de werkzaamheden zijn opleveringstermijnen nimmer tevoren exact vast te stellen en berusten de in onze schriftelijke offerte of anderszins schriftelijk opgegeven opleveringstermij­nen dan ook steeds op schattingen.

 

Artikel 11 Vastleggen van gegevens

 1. Wij zullen voor onze rekening:

– van iedere boring de gegevens vastleggen op de door ons gebruikte boorstaten,

– van iedere boring geroerde monsters nemen, en deze gegevens aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

 1. De kosten van:

– een meerdere verslaglegging,

– het voor het bewaren van monsters benodigde materieel anders dan de standaard monsterpotten, zoals kisten, zakken en dergelijke,

zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Verzending van gegevens, software en/of mon­sters geschiedt voor rekening en risico van op­drachtgever.

 

 

 

Artikel 12.  Reclames

Reclames op door Poelsema Veldwerk Bureau verrichte werkzaamheden of geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk door opdrachtgever aan Poelsema Veldwerk Bureau te worden gemeld.

 

Artikel 13.  Interpretaties en gebruik van resultaten bodemonderzoek of gegeven advies

 1. Wij zijn in generlei opzicht aansprakelijk voor, door anders dan door ons, gegeven interpretaties van de resultaten van het technisch bodemonderzoek.
 2. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resultaten van het technisch bodemonderzoek en de in dat kader door ons verstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worden gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties dan het project of de locatie waarvoor het bodemonderzoek is verricht of de gegevens zijn verzameld.
 3. Het auteursrecht van de onder 2 bedoelde resultaten en gegevens blijft bij ons berusten en zonder onze toezegging mogen de resultaten en gegevens niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. De resultaten en gegevens worden, na betaling, eigendom van opdrachtgever en mogen alleen met zijn toestemming aan derden ter inzage of ter beschiklong worden gesteld.

 

 

 

 

 

Artikel 14.  Uitsluiting van aansprakelijkheden.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en scha­de toegebracht aan;

– personen, zaken en belangen van op­drachtgever en van derden,

– het werk waarvoor onze werkzaamheden dienen,

– andere werken.

 1. Indien Poelsema Veldwerk Bureau op verzoek van (of in overleg met) de opdrachtgever samenwerkt met één of meerdere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen c.q. één of meer andere bureaus inschakelt, zal Poelsema Veldwerk Bureau voor het door deze derde verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn, indien en voorzover Poelsema Veldwerk Bureau deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Poelsema Veldwerk Bureau is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Voor beschadiging of verlies, door welke oor­zaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, gereedschappen en andere zaken is op­drachtgever niet aansprakelijk.
 4. ledere aansprakelijkheid van Poelsema Veldwerk Bureau vervalt na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Poelsema Veldwerk Bureau haar werkzaamheden heeft voltooid.

 

Artikel 15.  Vrijwaring door opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden.

 

Artikel 16.  Toepasselijkheid RVOI-1987

 1. Indien onze werkzaamheden mede omvatten het geven van adviezen, het uitbesteden van laboratoriumonderzoek en berekeningen en het houden van toezicht, is voor dat deel der werkzaamheden de door het Koninklijke Instituut van ingenieurs vastgestelde Regeling van de Verhouding tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureau, de RVOI 1987 van toepassing, zulks met uitsluiting van het bepaalde in de regeling omtrent het beslechten van geschillen, waarvoor in de plaats treedt het bepaalde in artikel 18 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Daarbij zij aangetekend dat wij voor door ons gemaakte fouten of begane nalatigheden bij de vervulling van de opdracht nimmer gehouden zijn meer schade te vergoeden dan 50% van het door ons voor de werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, zulks in afwijking van het bepaalde in art. 16 lid 4 van de RVOI-1987.

 

Artikel 17.  Betaling

 1. Bij honorering, op basis van bestede tijd, wordt afgerekend naar gemiddelde uurtarieven per categorie personeel. Bij wijziging van deze tarieven, ten gevolge van salarismaatregelen of anderszins, worden nadien voor een opdracht te verrichten werkzaamheden, berekend op basis van aangepast tarieven.
 2. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, dienen onze facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever ons ,zonder dat enige herinne­ring, aanmaning of ingebrekestelling noodzake­lijk is, een rente verschuldigd, die 2% boven het wettelijke percentage ligt, te rekenen vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de bui­tengerechtelijke, vallende op de invordering van onze facturen, komen voor rekening van op­drachtgever. De buitenwettelijke kosten belopen ten minste 15% van hetgeen aan ons inclusief rente met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel vermelde in totaliteit, met een minimum vanaf 1.000,-, zijn verschuldigd zodra wij een, onze incassogemachtigde, opdracht tot incasso hebben verstrekt, ongeacht de aard en de omvang van de door de incassogemachtigde verrichte werkzaamheden.
 5. Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding indien daarvoor gronden zijn.
 6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding mocht geven, behouden wij ons het recht voor, ook wanneer de overeen­komst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zeker­heid voor de betaling te verlangen binnen een door ons te stellen termijn. Blijft de opdrachtge­ver in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd ons recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding, ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeen komsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.

 

Artikel 18 Geschillen

 1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aan­leiding van een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van onze vestigingsplaats.
 2. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoerende werkzaamheden buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Projecten zullen verder worden uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Poelsema Veldwerk Bureau, dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO 9001. Ingeval van een klacht met betrekking tot de uitvoering van het werken (bv. onder certificatieschema BRL 2100 (mechanisch boorwerk) wordt dit in de klachtenprocedure van Poelsema Veldwerkbureau, conform ISO 9001, in behandeling genomen. Voor klachten over werk onder procescertificaat kan de opdrachtgever zich tevens wenden tot de certificatie instelling.

 

 

 

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor

Artikel 1.  Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoering van werkzaamheden en levering van diensten en adviezen, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aan­vaardt opdrachtgever deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Mocht de opdracht namens de opdrachtgever worden verstrekt door een derde, dan staat die derde er voorin dat de opdrachtgever van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hijzelf opdrachtgever. Alsdan zijn beiden, zowel opdrachtgever als derde, jegens Poelsema Veldwerk Bureau hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de opdracht voortvloeiende.
 4. Onder opdrachtgever wordt diegene verstaan die Poelsema Veldwerk Bureau opdracht verleend tot het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 2.  Offerte

 1. De in een offerte opgenomen voorwaarden, prevaleren boven deze leverings- en betalings­voorwaarden.
 2. Na opdrachtverlening van opdrachtgever wordt de offerte geacht de inhoud van de overeen­komst weer te geven.
 3. Tenzij in een offerte anders is aangegeven is de geldigheid van een aanbieding twee maanden.

 

Artikel 3.  Wijziging of annulering van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van onze aanbieding door opdrachtgever.
 2. Wijziging of annulering van een overeenkomst door opdrachtgever behoeft de instemming van Poelsema Veldwerk Bureau.
 3. Stemt Poelsema Veldwerk Bureau in met de wijziging of annulering van een overeenkomst, dan is opdrachtgever gehouden alle schaden en kosten welke daarmede samenhangen of daaruit voortvloeien, doch tenminste een bedrag van 10 % van de oorspronkelijke overeengekomen prijs van de nog uit te voeren werkzaamheden, aan Poelsema Veldwerk Bureau te vergoeden. Overeengekomen leveringstijden zullen alsdan vervallen.
 4. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen mitsdien door Poelsema Veldwerk Bureau nog na de aanvaarding door opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.

 

Artikel 4.  Omschrijving der werkzaamheden

 1. Tenzij in onze offerte uitdrukkelijk andere of meerdere werkzaamheden zijn vermeld, omvat het uitvoeren van het bodemonderzoek uitslui­tend het uitvoeren van grondboringen.
 2. Bijkomende werkzaamheden zoals onder meer:

– het inmeten en waterpassen van de onderzoekspunten;

– het nemen van ongeroerde monsters;

– het doen van proeven in boorgaten;

– het aanbrengen van peilfilters;

– het geven van adviezen;

worden, indien uitgevoerd, door Poelsema Veldwerk Bureau apart in rekening gebracht.

 1. Eveneens apart in rekening worden gebracht (indien uitgevoerd) werkzaamheden zoals onder meer:

– het verwijderen van terreinverharding;

– het boren van gaten in vloeren:

– het opzoeken en/of het verwijderen van kabels, leidingen, obstakels en andere hindernissen;

– het verrichten van graaf- en/of sloopwerk;

– het verrichten van herstelwerkzaamheden aan terreinen, wegen, bruggen, hekwerken,

gebouwen en dergelijke;

– het aanvoeren van werkwater;

– het afvoeren van grond.

 

Artikel 5.  Milieukundig toezicht op werken

 1. Algemeen:

– De door Poelsema Veldwerk Bureau beschikbaar gestelde milieukundig begeleider/ toezichthouder handelt in opdracht van de opdrachtgever en diens gemachtigde.

– De opdrachtgever verstrekt aan de begeleider/toezichthouder voldoende instructies om de    opgedragen werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

– Indien uit de rapportage van de begeleider/toezichthouder blijkt, dat tijdens de werk­zaamheden wordt afgeweken van de door de opdrachtgever verstrekte instructies of van de  geldende  voorschriften, zal de opdrachtgever maatregelen moeten treffen om deze instructies of voorschriften te wijzigen dan wel de uit te voeren werkzaamheden hieraan te voldoen.

– Indien de opdrachtgever niet kan of wil vol­doen aan het hierboven gestelde is Poelsema Veldwerk Bureau gerechtigd haar begeleider/toezichthouder van het betreffende project terug te trekken zonder dat hieraan recht op schadeclaims door de opdrachtgever kan worden ontleend. Poelsema Veldwerk Bureau verplicht zich schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen dat de werkzaamheden worden beëin­digd met de redenen die hiertoe onzerzijds hebben geleid, maar behoudt zich hierbij alle rechten voor om de niet gewerkte (toe­zicht)dagen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

– Poelsema Veldwerk Bureau is gerechtigd begeleider/toezichthouder tijdens de werkzaamheden aan een project uit te wisselen, tenzij anders is overeengekomen. De benodigde tijd voor de overdracht van de werkzaamheden is niet voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Duur van het werk, aanvangstijdstip:

– Het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden wordt vrijblijvend opgegeven. Maximaal enkele dagen voor de uitvoering zal over de aanvang van het werk een nauwkeurige afspraak worden gemaakt.

– Van de werkzaamheden die later starten dan definitief met de opdrachtgever werd overeengekomen, of die tijdelijk worden onderbroken, buiten de schuld van Poelsema Veldwerk Bureau, wordt de niet reëel gewerkte tijd verrekend tegen de geldende tarieven, tenzij vooraf is overeengekomen dat bovenstaande regeling is uitgesloten. Bij werkonderbrekingen langer dan 2 dagen, wordt de eerste dag tegen de geldende tarieven doorberekend. Voor de daarop volgende dagen wordt in overleg met de opdrachtgever naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht. Onder werkonderbreking wordt tevens verstaan gevallen van   vorstverlet, onbegaanbaarheid van het terrein, etc.

– Meerwerk en langer durende werkzaamheden buiten onze schuld worden verrekend tegen de geldende tarieven. Hierbij zal door Poelsema Veldwerk Bureau zoveel mogelijk medewerking verleend worden om de begeleider/toezicht­houder op het project ingeschakeld te houden.

– De  arbeidstijd van de begeleider toezichthouder zal parallel lopen met de arbeidstijden die op het werk worden aangehouden. De opdrachtgever verplicht zich hierbij tijdig aan de opzichter mede te delen welke werktijden worden aangehouden en wanneer en waarom hier eventueel tijdelijk van kan of moet worden afgeweken. Tenzij anders is overeengekomen mogen de werkzaamheden waarvoor het toezicht nodig is niet plaatsvinden bij afwezigheid van de begeleider/toezichthouder.

– De verrekening van de werkzaamheden van de begeleider/toezichthouder zal geschieden op basis van de bij Poelsema Veldwerk Bureau op het moment van ingaan van de werkzaamheden geldende normale arbeidstijd (aantal uren per werkweek). Overuren worden afzonderlijk verrekend, gebaseerd op het aantal uren per werkweek.

 

 1. Voorzieningen:

– Tenzij van tevoren is overeengekomen dat de volgende regeling is uitgesloten dient de opdrachtgever te zorgen voor een onderkomen (directiekeet) op het werkterrein voor het voeren van de benodigde administratie.

– De opdrachtgever draagt zorg voor het be­schikbaar stellen van een telefoonaansluiting tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6.  Onvoorziene en abnormale omstandigheden

 1. In geval van o.a.:

– oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen,

– gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen. uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsing­rijpen,  verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden en dergelijke gevallen onverschillig of één en ander plaatsvindt in ons eigen bedrijf dan wel in de ons toegeleverde bedrijven of

– zodanige wijziging in de omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichting voor ons zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd,

– het in gevaar komen van de veiligheid van onze medewerkers door welke omstandigheden dan ook,

hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding van schaden door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zullen zijn.

 1. De werkzaamheden door ons verricht tot aan de opschorting of ontbondenverklaring moeten door opdrachtgever aan ons worden vergoed.

 

Artikel 7.  Transport

 1. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, ge­schiedt de aan- en afvoer van het boor- en onderzoeksmaterieel en de gereedschappen voor onze rekening, mits de onderzoekspunten met een gebruikelijke vrachtauto, of boorwagen bereikbaar zijn.
 2. Indien dit niet (zonder meer) mogelijk is en bijzondere maatregelen getroffen moeten worden, zijn alle daaraan verbonden kosten (inclusief die van wachttijden) voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8.  Vergunningen

 1. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, staat de opdrachtgever jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die van overheidswege, welke benodigd zijn voor een normale wijze van uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en voor het gebrul k van de toegangswegen naar het werkterrein.
 2. Alle gevolgen, zoals boeten, schaden, in het bijzonder de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten, van het ontbreken van de in lid 1 bedoelde vergunningen zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9.  Hindernissen 

 1. Indien betreding van percelen noodzakelijk is, dient door of vanwege de opdrachtgever toe­stemming te worden verkregen voor het betre­den van de betreffende percelen. Eventuele schade voor Poelsema Veldwerk Bureau, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming is voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Indien bij de werkzaamheden blijkt dat er hindernissen in, op of boven de bodem voorkomen, zoals stenen, steenlagen, hout, kabels, leidingen en dergelijke, hebben wij het recht de boor- of onderzoeksplaatsen te verlaten en in de onmiddellijke omgeving de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
 3. De hiermede gepaard gaande kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Indien tengevolge van de hindernissen schade aan ons materieel ontstaat is de opdrachtgever gehouden ons de schade te vergoeden.
 5. Indien opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden ondanks de hindernissen toch worden voortgezet zijn alle kosten zoals die van het verwijderen der hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor de rekening van de opdrachtgever evenals eventuele schaden aan onze apparatuur en materieel.
 6. Schade aan kabels en leidingen, alsmede gevolgschade voor derden, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever, tenzij vooraf duidelijk aan ons is kenbaar gemaakt dat er kabels en leidingen aanwezig zijn ter plaatse van de onderzoekspunten, en de daarover verschafte informatie juist is.
 7. Wij behouden ons het recht voor, wanneer mogelijk schadelijke verontreiniging wordt geconstateerd of een redelijk vermoeden van de aanwezigheid hiervan bestaat, het werk te verlaten. In dat geval dienen alle gemaakte kosten tot dan door opdrachtgever te worden vergoed, terwijl ook alle persoonlijke en/of materiële schade voor zijn rekening en risico komen.

 

Artikel 10. Opleveringstermijn

In verband met de aard van de werkzaamheden zijn opleveringstermijnen nimmer tevoren exact vast te stellen en berusten de in onze schriftelijke offerte of anderszins schriftelijk opgegeven opleveringstermij­nen dan ook steeds op schattingen.

 

Artikel 11 Vastleggen van gegevens

 1. Wij zullen voor onze rekening:

– van iedere boring de gegevens vastleggen op de door ons gebruikte boorstaten,

– van iedere boring geroerde monsters nemen, en deze gegevens aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

 1. De kosten van:

– een meerdere verslaglegging,

– het voor het bewaren van monsters benodigde materieel anders dan de standaard monsterpotten, zoals kisten, zakken en dergelijke,

zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Verzending van gegevens, software en/of mon­sters geschiedt voor rekening en risico van op­drachtgever.

 

 

 

Artikel 12.  Reclames

Reclames op door Poelsema Veldwerk Bureau verrichte werkzaamheden of geleverde diensten dienen binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk door opdrachtgever aan Poelsema Veldwerk Bureau te worden gemeld.

 

Artikel 13.  Interpretaties en gebruik van resultaten bodemonderzoek of gegeven advies

 1. Wij zijn in generlei opzicht aansprakelijk voor, door anders dan door ons, gegeven interpretaties van de resultaten van het technisch bodemonderzoek.
 2. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de resultaten van het technisch bodemonderzoek en de in dat kader door ons verstrekte gegevens op geen enkele wijze door derden worden gebruikt ten behoeve van andere projecten of locaties dan het project of de locatie waarvoor het bodemonderzoek is verricht of de gegevens zijn verzameld.
 3. Het auteursrecht van de onder 2 bedoelde resultaten en gegevens blijft bij ons berusten en zonder onze toezegging mogen de resultaten en gegevens niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. De resultaten en gegevens worden, na betaling, eigendom van opdrachtgever en mogen alleen met zijn toestemming aan derden ter inzage of ter beschiklong worden gesteld.

 

 

 

 

 

Artikel 14.  Uitsluiting van aansprakelijkheden.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en scha­de toegebracht aan;

– personen, zaken en belangen van op­drachtgever en van derden,

– het werk waarvoor onze werkzaamheden dienen,

– andere werken.

 1. Indien Poelsema Veldwerk Bureau op verzoek van (of in overleg met) de opdrachtgever samenwerkt met één of meerdere adviesbureaus, architecten of andere deskundigen c.q. één of meer andere bureaus inschakelt, zal Poelsema Veldwerk Bureau voor het door deze derde verrichte deel van de opdracht slechts aansprakelijk zijn, indien en voorzover Poelsema Veldwerk Bureau deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Poelsema Veldwerk Bureau is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Voor beschadiging of verlies, door welke oor­zaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde modellen, gereedschappen en andere zaken is op­drachtgever niet aansprakelijk.
 4. ledere aansprakelijkheid van Poelsema Veldwerk Bureau vervalt na verloop van twee (2) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop Poelsema Veldwerk Bureau haar werkzaamheden heeft voltooid.

 

Artikel 15.  Vrijwaring door opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden.

 

Artikel 16.  Toepasselijkheid RVOI-1987

 1. Indien onze werkzaamheden mede omvatten het geven van adviezen, het uitbesteden van laboratoriumonderzoek en berekeningen en het houden van toezicht, is voor dat deel der werkzaamheden de door het Koninklijke Instituut van ingenieurs vastgestelde Regeling van de Verhouding tussen opdrachtgever en adviserende ingenieursbureau, de RVOI 1987 van toepassing, zulks met uitsluiting van het bepaalde in de regeling omtrent het beslechten van geschillen, waarvoor in de plaats treedt het bepaalde in artikel 18 van deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Daarbij zij aangetekend dat wij voor door ons gemaakte fouten of begane nalatigheden bij de vervulling van de opdracht nimmer gehouden zijn meer schade te vergoeden dan 50% van het door ons voor de werkzaamheden in rekening gebrachte honorarium, zulks in afwijking van het bepaalde in art. 16 lid 4 van de RVOI-1987.

 

Artikel 17.  Betaling

 1. Bij honorering, op basis van bestede tijd, wordt afgerekend naar gemiddelde uurtarieven per categorie personeel. Bij wijziging van deze tarieven, ten gevolge van salarismaatregelen of anderszins, worden nadien voor een opdracht te verrichten werkzaamheden, berekend op basis van aangepast tarieven.
 2. Tenzij in onze offerte anders is vermeld, dienen onze facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever ons ,zonder dat enige herinne­ring, aanmaning of ingebrekestelling noodzake­lijk is, een rente verschuldigd, die 2% boven het wettelijke percentage ligt, te rekenen vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de bui­tengerechtelijke, vallende op de invordering van onze facturen, komen voor rekening van op­drachtgever. De buitenwettelijke kosten belopen ten minste 15% van hetgeen aan ons inclusief rente met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel vermelde in totaliteit, met een minimum vanaf 1.000,-, zijn verschuldigd zodra wij een, onze incassogemachtigde, opdracht tot incasso hebben verstrekt, ongeacht de aard en de omvang van de door de incassogemachtigde verrichte werkzaamheden.
 5. Nalatigheid in de betaling geeft ons het recht om na deugdelijke sommatie lopende overeenkomsten te annuleren of desgewenst op te schorten tot de betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding indien daarvoor gronden zijn.
 6. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding mocht geven, behouden wij ons het recht voor, ook wanneer de overeen­komst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zeker­heid voor de betaling te verlangen binnen een door ons te stellen termijn. Blijft de opdrachtge­ver in gebreke binnen de gestelde termijn deze zekerheid te geven, dan hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd ons recht op betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte en ons recht op schadevergoeding, ofwel de verdere uitvoering van bestaande overeen komsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden en voor de verdere uitvoering vooruitbetaling te eisen.

 

Artikel 18 Geschillen

 1. Alle geschillen en vorderingen welke naar aan­leiding van een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van onze vestigingsplaats.
 2. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is, ook wanneer de uitvoerende werkzaamheden buiten Nederland plaatsvinden, het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Projecten zullen verder worden uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Poelsema Veldwerk Bureau, dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO 9001. Ingeval van een klacht met betrekking tot de uitvoering van het werken (bv. onder certificatieschema BRL 2100 (mechanisch boorwerk) wordt dit in de klachtenprocedure van Poelsema Veldwerkbureau, conform ISO 9001, in behandeling genomen. Voor klachten over werk onder procescertificaat kan de opdrachtgever zich tevens wenden tot de certificatie instelling.